آرم بانک نام بانک شماره حساب شبا
  بانک ملی ایران 0102491812006 IR 350170000000102491812006
  بانک سامان 849-40-168104-1 IR 560560084904000168104001
  بانک ملت 8930218040 IR  080120000000008930218040
  بانک اقتصاد نوین 127-2-10130-1 IR  860550012700200010130001
  بانک پاسارگاد 270-11-691679-1  IR 790570027001100691679001
بانک پارسیان 20100397909605  IR 430540102220100397909605
  بانک مشترک ایران و ونزوئلا 1001683282   
5818-7470-0000-0114