ارزش معاملات خرد بورس (۸ تیر ۹۹): ۲۰ هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان

 خالص تغییر مالکیت بورس: ۳۹۶ میلیارد تومان حقوقی به حقیقی