آرم بانک نام بانک شماره حساب
  بانک ملی ایران 0102491812006
  بانک سامان 849-40-168104-1
  بانک ملت 3351292900
  بانک اقتصاد نوین 127-2-10130-1
  بانک پاسارگاد 270-11-691679-1