روز گذشته از لزوم اصلاح بازار از دید تحلیلگران تکنیکال صحبت شد. امروز نیز این اتفاق با چاشنی کاهشی که در نرخ ارز در روز کاری قبل رخ داد را شاهد بودیم. به عبارتی همواره نرخ های کاهشی ارز، بورس را نیز کاهشی می کند

اما در اواخر وقت امروز شاهد بهبود معاملات سهام بنیادی بازار بودیم. در شرایطی که سهام غیر بنیادی باد شده همچنان فشار فروش را تجربه می کردند. هرچند تحرکاتی هم در خصوص این نوع سهام دیده می شد اما نهایتاً نتوانست موفقیت آمیز باشد. در گروه سیمانی و خودروئی به وفور این نوع سهام به چشم می خورد. ورود سرمایه گذاران مبتدی و ناآگاه به صنایع و سهام در زمان رشد بازار که از قضا با اعتبارات سنگین نیز همراه شده است، این افراد با اندگ تلنگری فروشنده شده و سعی در صفر کردن اعتبارات خود دارند. در شرایطی که به زعم عده ای ریسک های سیاسی بازار فزونی یافته است و ریسک خارج شدن ایران از برجام وجود دارد، این افراد اولین فروشنده ها هستند. اما عملکرد ابتدایی برخی حقوقی ها نیز در همراهی با این نوع جو تامل برانگیز است. در حالی که برخی از مجموعه ها سهامدار نمادهایی غیربنیادی هستند در شرایط رشد بازار، هیچگونه فروشی در این نوع سهام ندارند، اما در همه شرایط مثبت و منفی سهام بنیادی و پر پتانسیل خود را از قبیل فملی و فولاد را می فروشند. این مساله به جد جای بررسی دارد!

اما نهایتاً اینکه خبری در خصوص واگذاری احتمالی سهام دولت در شرکتهای بورسی منتشر شد که تامل برانگیز بود و یادآور خصوصی سازی دولت در سال 91 بود. خصوصی سازی در ذات خود خبر خوبی است اما در شرایط فعلی که بسیاری از شرکتهای خصوصی شده قبلی توسط خصولتی ها خریداری شده و از طرفی برخی نیز با ابهام در اهلیت خریداران مواجه است، عملاً نمی توان به خصوصی شدن واقعی امید داشت. با توجه به اینکه این نوع سهام عمدتاً به صورت بلوکی عرضه خواهد شد اثر منفی مستقیمی در بازار نخواهد داشت. مگر اینکه هلدینگهای بورسی بازار به جهت تامین نقدینگی برای خرید این بلوکها، سایر دارائیهای خود را در بورس بفروشند. که در آن صورت می تواند تاثیر منفی غیرمستقیم داشته باشد. حمایت از بازار سهام به جهت جذابیت قیمتی می تواند دلیل مثبتی بر این نوع خصوصی سازی ها ارزیابی گردد. هر چند عده زیادی معتقدند که با توجه به بدهی سنگین دولت، این خصوصی سازی ها ره به جایی نخواهد برد و سهام به صورت رد دیون به ارگانها و هلدینگها پرداخت خواهد گردد.

منبع:هدف حفظ